Đầu tư Condotel Hội An, Condotel Hội An

A?A?I�u t?� Condotel HA?I?i An, nA?n hay khA?ng?

Condotel HA?I?i An laI� mA?I?t trong nh?�I?ng d?�I? aI?n Condotel do Vingroup d?�I? kiA?I?n seI? A�?�??I?c A�A?I�u t?� xA?y d?�I?ng trong th??I�i gian t??I?i. Tuy ch?�a A�?�??I?c cA?ng bA?I? chiI?nh th?�I?c nh?�ng A�aI? nhA?I?n A�?�??I?c s?�I? quan tA?m cuI�a rA?I?t nhiA?I�u nhaI� A�A?I�u t?�.

condotel-hoi-an-1

VeI� A�eI?p A�A?I�y tiA?I�m nA?ng cuI�a HA?I?i An (aI�nh minh hoaI?)

CuI?ng giA?I?ng nh?� nh?�I?ng d?�I? aI?n Condotel khaI?c, Condotel HA?I?i An cuI?ng laI� mA?I?t d?�I? aI?n cA?n hA?I? khaI?ch saI?n A�A?I�y tiA?I�m nA?ng v??I?i viI? triI? tuyA?I?t A�eI?p taI?i baI?i biA?I�n C?�I�a A?aI?i, baI?i biA?I�n nA?I�i tiA?I?ng v??I?i veI� A�eI?p nguyA?n s??, baI?i caI?t daI�i trA?I?ng miI?n, thanh biI�nh vaI� ng?�??I�i dA?n n??i A�A?y cuI?ng vA? cuI�ng mA?I?c maI?c, giaI�n diI?.

TiA?I�m nA?ng cuI�a Condotel HA?I?i An chiI?nh laI� tr??I� thaI�nh mA?I?t thiA?n A�?�??I�ng nghiI� d?�??I?ng, khaI?ch saI?n cA?n hA?I? 5* cao cA?I?p bA?I?c nhA?I?t taI?i QuaI�ng Nam. Vinpearl Condotel HA?I?i An s??I� h?�I?u cho miI�nh khA?ng chiI� laI� viI? triI? lyI? t?�??I�ng A�A?I� kA?I?t nA?I?i v??I?i caI?c danh lam thA?I?ng caI�nh nA?I�i tiA?I?ng, di tiI?ch liI?ch s?�I� nh?� phA?I? cA?I� HA?I?i An, baI?i biA?I�n C?�I�a A?aI?i, CuI� Lao ChaI�m, … maI� coI�n A�em A�A?I?n khA?ng gian nghiI� d?�??I?ng lyI? t?�??I�ng cho du khaI?ch.

A?A?I�u t?� Condotel HA?I?i An

A?A?I�u t?� Condotel HA?I?i An, nA?n hay khA?ng? ( AI�nh minh hoaI?)

Du khaI?ch nghiI� taI?i khaI?ch saI?n cA?n hA?I? Condotel HA?I?i An, A�?�??I?c A�A?I?m miI�nh trong thiA?I?t kA?I? sang troI?ng, haI�i hoaI� cuI�ng thiA?n nhiA?n, view biA?I�n tuyA?I?t A�eI?p, A�?�??I?c s?�I� duI?ng tiA?I?n iI?ch 5* t?�I� hA?I� b??i, spa, phoI�ng tA?I?p gym, nhaI� haI�ng cho A�A?I?n quy caI?ch phuI?c vuI?, quaI�n lyI?. ChA?I?c chA?I?n, nh?�I?ng yA?I?u tA?I? A�oI? seI? giuI?p cho bA?I?t A�A?I?ng saI�n naI�y, ngaI�y caI�ng tA?ng giaI? trong t?�??ng lai.

A?A?I�u t?� vaI�oA�Condotel HA?I?i An A�em laI?i l??I?i nhuA?I?n rA?I?t l??I?n t?�I� viA?I?c tham gia ch?�??ng triI�nh chia seI� l??I?i nhuA?I?n v??I?i chuI� A�A?I�u t?�. Theo nh?� nh?�I?ng chiI?nh saI?ch baI?n haI�ng aI?p duI?ng taI?i t?�I? aI?nA�VINPEARL EMPIRE CONDOTEL ( hay Condotel LA? ThaI?nh TA?n) thiI� khA?ch hA�ng A�?�a�?c nha?�n 85%A�la�?i nhua?�n ta�� ch?�??ng triI�nh cho thuA?A�nh?�ng khA?ng tha??p h??n 10%giA? tra�� cA?n ha��A�(khA?ng ga��m VAT)/nA?m vaI� cam kA?I?t trong 5 nA?m kA?I� t?�I� ngaI�y thanh toaI?n 100% giaI? triI? cA?n hA?I?. Nh?� vA?I?y, khi A�A?I�u t?� cA?n hA?I? khaI?ch saI?nA�Condotel HA?I?i An, l?�??I?ng taI�i chiI?nh cuI�a baI?n seI? khA?ng ng?�I�ng tA?ng lA?n nh??I� l??I?i nhuA?I?n haI�ng nA?m nhA?I?n A�?�??I?c.

ThA?m vaI�o A�oI?, giaI? trung biI�nh cuI�a caI?c cA?n hA?I? khaI?ch saI?nA�Condotel ??I� ViA?I?t Nam nhiI�n chung giao A�A?I?ng chiI� t?�I� 2 tiI�/ cA?n. V??I?i m?�I?c A�A?I�u t?� khaI? thA?I?p naI�y, quyI? khaI?ch nhA?I?n A�?�??I?c tiA?I�m nA?ng sinh l??I?i troI?n A�??I�i vaI� tiI?nh thanh khoaI�n vA? cuI�ng cao.

A?A?I�u t?� Condotel HA?I?i An laI� mA?I?t c?? hA?I?i ngaI�n vaI�ng maI� chA?I?c chA?I?n quyI? khaI?ch nA?n A�A?I�u t?�!

NhA?I?n taI�i liA?I?u m??I?i nhA?I?t vA?I� d?�I? aI?n Condotel HA?I?i An vaI� t?� vA?I?n t?�I� chuyA?n viA?n Condotel, vui loI�ng liA?n hA?I?:

Condotel Tra?�n PhA? Nha Trang

NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU