Mặt bằng chi tiết căn hộ khách sạn Condotel Trần Phú

Mặt bằng chi tiết dự án, căn hộ Condotel Trần Phú như sau:

0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0010405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0020405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0030405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0040405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0050405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0060405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0070405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0080405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0090405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0100405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0110405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0120405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0130405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0140405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0150405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0160405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0170405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0180405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0190405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0200405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0210405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0220405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0230405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0240405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0250405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0260405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0270405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0010405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0020405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0030405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0040405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0050405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0060405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0070405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0080405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0090405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0100405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0110405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0120405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0130405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0140405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0150405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0160405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0170405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-0180405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-019

NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU